Zamówienia publiczneOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

31‑05‑2010 22:31:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

19‑05‑2010 14:40:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

26‑04‑2010 15:39:06

Tomisławice: Prace remontowo - budowlane w Domu Dziecka w Tomisławicach.
Numer ogłoszenia: 98123 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Dziecka , Tomisławice 16, 98-290 Tomisławice, woj. łódzkie, tel. 043 8294685, faks 043 8294685.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Dom Dziecka w Tomisławicach.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace remontowo - budowlane w Domu Dziecka w Tomisławicach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prace remontowo - budowlane w Domu Dziecka w Tomisławicach. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podłoży i posadzek, ułożenie kostki brukowej, naprawa pokrycia dachowego, naprawa obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej wy-konania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 7 do SIWZ)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.10.00-8, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.43.10.00-7, 45.43.21.10-8, 45.11.12.91-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 16.07.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy-konania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności Wy-konawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje min. 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i jest członkiem wła-ściwej izby samorządu zawodowego. Ocena warunku zostanie dokonana poprzez analizę wykazu określonego w pkt 15.1.1 SIWZ przy zastosowaniu formuły spełnia/niespełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena warunku nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia/niespełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Parafowany wzór umowy, ofertę, Kosztorys ofertowy15.1.4 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


11.2 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wy-konania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 11.2.1 wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 11.2.2 szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były moż-liwe do przewidzenia, 11.2.3 działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o oko-licznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczno-ści określonych w pkt 11.2.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-domdziecka.tomislawice.spsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka w Tomisławicach, Tomisławice 16, 98-290 Warta.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Dom Dziecka w Tomisławicach, Tomisławice 16, 98-290 Warta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agata Janiak , w dniu:  08‑09‑2006 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Foriasz , w dniu:  08‑09‑2006 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2010 22:31:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie