Informacje podstawowe


Piktogram

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach

ADRES:
98-290 Warta, Tomisławice 16

KONTAKT:
Tel.: (43) 829 46 85
Fax: (43) 829 46 85
E-mail: pow@tomislawice.pl

NIP: [827-15-74-906], REGON: [000245351]

TROSZKĘ O NAS

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Powiat Sieradzki.


Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach została utworzona 01.09.1981 roku.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, która zapewnia dziecku całodobową opiekę, kształcenie do wieku oraz zaspokaja jego podstawowe potrzeby. Prowadzi zajęcia socjalizujące, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Placówka zapewnia dzieciom odpowiednie wykształcenie, wyrównuje wszelkie deficyty rozwojowe.

Podstawą umieszczenia jest:
1) orzeczenie sądu,
2) wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub osoby trzeciej.
Skierowania do Placówki w Tomisławicach wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, tel. 43 822 43 77)
w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.
Placówka może przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego zdrowia lub życia.Do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w Placówce w Tomisławicach są zobowiązani rodzice lub opiekunowie prawni. Decyzję o wysokości opłat lub zwolnieniu z nich wydaje z upoważnienia Starosty Sieradzkiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu na podstawie Uchwały nr XVII/118/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 lutego 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniejw pieczy zastępczej. Szczegółową organizację i zasady działania Placówki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Utrzymujemy regularne kontakty z rodzicami naszych podopiecznych. Podejmujemy działania w celu umożliwienia powrotu dzieci do ich rodzin, a gdy nie ma takiej możliwości staramy się o umieszczenie ich w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci, które nie mają szansy na powrót do własnych rodzin, ani na umieszczenie w rodzinnym środowisku zastępczym, staramy się jak najlepiej przygotować do samodzielnego, dorosłego życia.

GODZINY OTWARCIA

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia opiekę dzieciom całodobowo, przez cały rok.

[puste]

25‑04‑2006 13:03:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

[puste]

25‑04‑2006 13:00:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Foriasz , w dniu:  11‑05‑2006 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2006 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2013 10:23:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie