Struktura organizacyjna


W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach tworzy się następujące zespoły podlegające Dyrektorowi Placówki:

1) Zespół wychowawczo-opiekuńczy: a) wychowawcy, b) pielęgniarka,
c) opiekunka dziecięca.
2) Zespół diagnostyczno-terapeutyczny: a) psycholog,
b) pedagog,
c) logopeda,
d) terapeuta,
e) pracownik socjalny. 3) Zespół pracowników administracyjnych: a) magazynier, b) intendent, c) pracownik administracyjny. 4) Zespół pracowników obsługi: a) kucharka, b) pomoc kuchenna, c) kierowca, d) sprzątaczka, e) praczka, f) robotnik do prac lekkich, g) pokojowa,
h) konserwator.

Pracownicy zespołu wychowawczo-opiekuńczego zajmują się zapewnianiem właściwej opieki i wychowania oraz wyrównywaniem deficytów rozwojowych dzieciom przebywającym w Placówce.

Pracownicy zespołu diagnostyczno-terapeutycznego odpowiedzialni są za: 1) opracowanie indywidualnej diagnozy psychofizycznej dziecka oraz
ustalenia wskazań do dalszej pracy z dzieckiem, 2) prowadzenie zajęć terapeutycznych, 3) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej, terapeutycznej nad wychowankami, udzielanie
pomocy w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, 4) ustalenie metod pracy z wychowankiem. Pracownik socjalny odpowiedzialny jest za: 1) pracę z rodziną dziecka, 2) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka, 3) utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę, 4) inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny
i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.
Pracownicy zespołu administracyjnego wykonują czynności
związane z funkcjonowaniem placówki. W Placówce zatrudniani są według potrzeb, w celu zapewnienia ciągłości działalności Placówki, pracownicy obsługi którzy działają w następującym zakresie: 1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kuchni, pralni, 2) zapewnienia transportu, 3) utrzymania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego Placówki, 4) dbania o estetykę i bezpieczeństwo terenu przyległego do Placówki
oraz pomieszczeńwewnątrz Placówki, 5) utrzymania sprawności eksploatacyjno-technicznej budynku,
urządzeń, wyposażenia Placówki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
przebywającym w nim wychowankom,pracownikom.
Imię:
AGATA
Nazwisko:
JANIAK
Tytuł:
mgr
Telefon:
043-829-46-85
Fax:
043-829-46-85
Opis:

Data objęcia stanowiska:

  • 01.08.1996

Poziom wykształcenia:

  • wższe

Kierunek wykształcenia:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kariera zawodowa:

09.07.2002 r - Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany

04.06.2002 r. - I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Studia podyplomowe:

13.08.2001 r. - Prawo Pracy i Prawo Socjalne-specjalizacja Organizacja Pomocy Społecznej

11.05.2000 r. - Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

22.09.1998 r. - Menedżer Oświaty

15.07.1994 r. - Oligofrenopedagogika

Kursy kwalifikacyjne:

15.12.1998 r. - Gimnastyka korekcyjna dla nauczycieli

14.03.1997 r. - Organizacja i zarządzanie oświatą

28.02.2000 r. - Podstawy obsługi komputera


prawo jazdy kategorii A, B, T

znajomość jezyka niemieckiego w stopniu zaawansowanym

Zadania realizowane na stanowisku:

  • Dyrektor Domu Dziecka kieruje pracą na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy placówki.
  • Dyrektor DDz:

· zapewnia prawidłową organizację oraz formę i metody pracy DDz, reprezentuje go na zewnątrz;

· Koordynuje i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w poszczególnych sekcjach,

· Zapewnia realizację polityki kadrowej DDz;

· Bierze udział w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;

· Sprawuje nadzór pedagogiczny;

· Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

· Decyduje w sprawach:

Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,

Zatrudnia i zwalania pracowników,

Występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników placówki.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Foriasz , w dniu:  11‑05‑2006 11:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2006 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2013 11:54:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie